TJÄNSTER

Vi tillhandahåller kompetens och arbetskraft. Ovan och under jord

TJÄNSTER

Vi tillhandahåller kompetens och arbetskraft. Ovan och under jord

BERGFÖRSTÄRKNING

Vi utför skrotning, bergrensning, bultning, nätning, och betongsprutning.

BERGFÖRSTÄRKNING MED BERGBULT

Bergets naturliga spricksystem har korsande sprickor som kan ge upphov till mellanliggande riskfyllda kilar i tunneltak eller väggar. Genom att förankra dessa kilar med bergbultar i fast berg, förhindras att de faller ner och orsakar skador.

Bergförankring används för att förstärka bergets naturliga svagheter i syfte att åstadkomma säkra och beständiga berganläggningar och förhindra att riskfyllda kilar i berget faller ner och orsakar personskador eller skador på egendom.

Bergbult består vanligen av en stålstång typ armeringsstål eller höghållfasta spännstag som förankras i borrhål. Själva förankringen består oftast av cementbruk som överför bergets last till bultstången genom skjuvning.

BERGFÖRSTÄRKNING MED SPRUTBETONG

Sprutbetong används huvudsakligen för släntstabilisering, reparationsarbeten och som bergförstärkning vid ex. tunnelbyggen. Sprutbetong förstärker berget genom vidhäftning och murbruksverkan och kan samverka med bergbultar.

Efter bultning sprutas vanligen sprutbetongen. Sprutbetongens tjocklek beror på bergets kvalitet, antal sprickor och tunnelns eller bergrummets användning och kan variera mellan ca 30 mm till 300 mm. För att förstärkningen ska ha en god beständighet bör sprutbetongens tjocklek inte understiga 50 mm.

FÖRSTÄRK TACK & VÄGGAR I BERG

Med bergförstärkning menas de metoder som används för att förstärka tak och väggar i berg. Det kan exempelvis handla om gruvor, tunnlar, bergrum eller bergslänter. Gruvor och liknande miljöer som inte har stabila väggar eller tak kan orsaka stora skador på personer och egendom.

Därför är bergförstärkning ett måste för att minska risken för ras eller skred. Innan man börjar med bergförstärkning är det viktigt att först analysera områdets geografiska förhållanden. En utvärdering av berggrunden är en förutsättning för att påbörja bergförstärkning.

BEMANNING

Vi erbjuder erfaren och kvalificerad kompetens inom betongsprutning.